fbpx

Polityka Zwrotów

 Polityka Zwrotów 

§ 1 Definicje

 1. Wszystkie terminy użyte w Polityce Zwrotów pisane z dużej litery, które nie zostały zdefiniowane w niniejszej Polityce Zwrotów należy rozumieć zgodnie z ich definicją określoną w Regulaminie Strony.
 2. Strona – portal internetowy dostępny pod adresem internetowymi www.adonica.pl umożliwiający korzystanie z internetowej rezerwacji.
 3. Właściciel – Anna Donica Studio Urody z siedzibą os. 35-lecia 8/37, 05-660 Warka, NIP: 7972026545.
 4. Użytkownik – każda osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 16 roku życia, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca ze Strony.
 5. Rezerwacja – rezerwacja usług na zasadach i w sposób opisany na Stronie, świadczonych przez Właściciela dokonywana przez Użytkownika za pośrednictwem Strony.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin, stanowiący treść Umowy zawieranej przez Użytkownika z Właścicielem znajdujący się pod adresem internetowym http://adonica.pl/regulamin.
 7. Usługa – działanie oferowane przez Właściciela na zasadach i w sposób opisany w ramach Strony, które może zostać objęte Rezerwacją.
 8. Umowa – oznacza umowę o świadczenie Usług, zawierana pomiędzy Użytkownikiem, a Właścicielem, na zasadach przewidzianych w Regulaminie.
 9. Płatność – zapłata Ceny dokonywana przez Użytkownika na rzecz Właściciela.
 10. Cena – łączny koszt Usług objętych Rezerwacją wyrażony w złotych polskich (PLN), do którego zapłaty zobowiązany będzie Użytkownik pod warunkiem skorzystania z Usług lub nie zrezygnowania z nich w terminie określonym w niniejszym regulaminie.
 11. Zwrot Płatności (dalej także jako “Zwrot”) – zwrot świadczenia pieniężnego spełnionego przez Użytkownika na rzecz Właściciela.
 12. Polityka Zwrotów – niniejszy dokument stanowiący zasady Zwrotu Płatności dokonywanych poprzez Właściciela.
 13. Termin Rezerwacji – konkretna data i godzina, na którą Użytkownik dokonał Rezerwacji
 14. Rezerwacja – rezerwacja Usługi dokonywana przez Użytkownika za pośrednictwem Strony.
 15. Dzień Roboczy – Dzień inny niż sobota oraz dzień ustawowo wolny od pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2 Typy i sposoby Płatności

 1. Właściciel posiada możliwość przyjmowania Płatności w zakresie Rezerwacji:
  1. przed realizacją Usługi (Przedpłata/Opłata rezerwacyjna)
  2. po zrealizowaniu Usługi (Zapłata)
 2. Użytkownik przed realizacją Usługi może dokonać Płatności podczas rezerwacji za Pośrednictwem serwisu PayU w następujący sposób:
  1. Szybki przelew
  2. BLIK
  3. Karta płatnicza
 3. Zwrot Płatności Zwrot zostanie dokonany tym samym sposobem, którym dokonywana była Płatność.

§ 3 Zasady zwrotów Płatności

 1. Każdy Użytkownik odwołujący Rezerwację zgodnie z terminami określonymi w Regulaminie Strony ma prawo do uzyskania Zwrotu Płatności jakiej dokonał w formie Przedpłaty w pełnej kwocie.
 2. Odwołanie Rezerwacji przez Użytkownika nie zachowując terminów określonych w Regulaminie Strony lub niestawienie się Użytkownika w miejscu wykonywania Usługi w Terminie Rezerwacji daje prawo Właścicielowi do zachowania Płatności jakiej Użytkownik dokonał w formie Przedpłaty.
 3. W sytuacji, gdy Rezerwacja nie może być zrealizowana z winy Właściciela lub Właściciel odwoła Rezerwację, dla której Użytkownik dokonał Płatności w formie Przedpłaty, Właściciel jest zobowiązany do Zwrotu Płatności w terminie 3 Dni Roboczych od daty odwołania Rezerwacji.