fbpx

Regulamin

Regulamin rezerwacji wizyt za pomocą strony adonica.pl

§ 1. Definicje 

 1. Strona – portal internetowy dostępny pod adresem internetowymi www.adonica.pl umożliwiający korzystanie z internetowej rezerwacji.
 2. Właściciel – Anna Donica Studio Urody z siedzibą os. 35-lecia 8/37, 05-660 Warka, NIP: 7972026545.
 3. Użytkownik – każda osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 16 rok życia, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca ze Strony.
 4. Rezerwacja – rezerwacja usług na zasadach i w sposób opisany na Stronie, świadczonych przez Właściciela dokonywana przez Użytkownika za pośrednictwem Strony.
 5. Ograniczenie Dostępu – zablokowanie możliwości dokonywania Rezerwacji przez Użytkownika.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin, stanowiący treść Umowy zawieranej przez Użytkownika z Właścicielem znajdujący się pod adresem internetowym http://adonica.pl/regulamin.
 7. Umowa – oznacza umowę o świadczenie Usług, zawierana pomiędzy Użytkownikiem, a Właścicielem, na zasadach przewidzianych w Regulaminie.
 8. Usługa – działanie oferowane przez Właściciela na zasadach i w sposób opisany w ramach Strony, które może zostać objęte Rezerwacją.
 9. Płatność – zapłata Ceny dokonywana przez Użytkownika na rzecz Właściciela.
 10. Cena – łączny koszt Usług objętych Rezerwacją wyrażony w złotych polskich (PLN), do którego zapłaty zobowiązany będzie Użytkownik pod warunkiem skorzystania z Usług lub nie zrezygnowania z nich w terminie określonym w niniejszym regulaminie.
 11. Polityka Zwrotów – dokument opisujący zasady dokonywania zwrotów Płatności, którego aktualna treść znajduje się w załączniku do niniejszego regulaminu. 
 12. Polityka Prywatności – dokument opisujący zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Właściciela,w załączniku do niniejszego regulaminu. 

§ 2. Ogólne zasady korzystania ze Strony

 1. Regulamin określa zakres i warunki dokonywania Rezerwacji, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Właścicielem i administratorem Strony oraz marki Anna Donica Studio Urody i wszystkich treści zawartych na Stronie (w szczególności w zakładce Blog) jest Właściciel. Autorskie prawa majątkowe do powyższych, w zakresie, w jakim nie obejmują przedmiotów własności intelektualnej podmiotów trzecich, należą w całości do Właściciela.
 3. Z uwagi na stały rozwój Usług, Właściciel zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Strony, w szczególności poprzez wprowadzenie dodatkowych Usług, podstron lub usunięcie istniejących, a także zmianę technicznego sposobu realizacji Rezerwacji Usług, bez konieczności zmiany Regulaminu, chyba zakres zmian będzie uzasadniał wdrożenie nowej wersji Regulaminu.
 4. Strona jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Właściciel jest zobowiązany do obsługi technicznej Strony, w tym dokonywanych Rezerwacji z zachowaniem należytej staranności. Właściciel zastrzega sobie możliwość stosowania przerw technicznych w działaniu Strony.
 5. Korzystanie z Usług i Strony jest dobrowolne dla każdego Użytkownika, a zawarcie Umowy rodzi zobowiązania jedynie w przypadku, w którym Użytkownik skorzysta z Usługi lub nie odwoła jej zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu.  
 6. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania z brzmieniem Regulaminu. Korzystanie ze Strony oznacza wyrażenie zgody na warunki określone w Regulaminie. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług ze szczególnym uwzględnieniem rozpoczęcia przesyłania danych.
 7. Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania ze Strony obejmują posiadanie urządzenia końcowego podłączonego do sieci Internet o minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli, z zainstalowaną przeglądarką internetową oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 8. Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkowników, w szczególności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z zawartej Umowy oraz za skutki naruszenia postanowień Regulaminu, jak również za pozbawienie Użytkowników jakichkolwiek praw przez podmioty trzecie, w szczególności w sytuacji wyłącznego zawinienia okoliczności bezpośrednio do takiego pozbawienia prowadzących po stronie Użytkownika.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. podawania danych zgodnych z prawdą i stanem faktycznym oraz nie wprowadzających niewprowadzających w błąd,
  2. niedostarczania i nieprzekazywania treści bezprawnych (zabronionych przez przepisy prawa), np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  3. korzystania ze Strony w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  4. korzystania ze Strony w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Właściciela,
  5. korzystania ze Strony w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami etykiety.
 10. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, Właściciel podejmie działania odpowiednie do charakteru naruszenia, w tym także poprzez Ograniczenie Dostępu.
 11. Ograniczenie Dostępu następuje na okres nie dłuższy niż 30 dni z wysyłką na adres e-mail informacji co do przyczyny Ograniczenia Dostępu oraz daty zakończenia Ograniczenia Dostępu. 
 12. Zabrania się Użytkownikowi korzystać ze Strony w celu prowadzenia działalności konkurencyjnej względem Właściciela, w szczególności przez zamieszczanie adresów stron internetowych, treści o charakterze reklamowym, czy też nieprawdziwych informacji mających zdyskredytować Właściciela lub oferowane przez niego Usługi.

§ 3. Rezerwacje

 1. Jeden Użytkownik może dokonywać wielu Rezerwacji na różne Usługi w różnych terminach z zastrzeżeniem, że jedną usługę można zarezerować tylko raz na dany dzień.
 2. Rezerwacji dokonuje się poprzez wybór właściwej Usługi, dnia i godziny z dostępnych w formularzu na Stronie. Wybór może nastąpić wyłącznie spośród dostępnych w danej chwili opcji.
 3. Rezerwacja jest skuteczna z chwilą otrzymania potwierdzenia dokonania Rezerwacji na adres e-mail lub na numer telefonu Użytkownika podany podczas Rezerwacji. Z chwilą Rezerwacji Użytkownik nabywa prawo do wyłącznego skorzystania z wybranej Usługi świadczonej przez Właściciela w określonym w Rezerwacji terminie i miejscu i w żadnym innym.
 4. Użytkownik i Właściciel mają prawo odwołać Rezerwację, co może nastąpić poprzez:
  1. e-mail z potwierdzeniem rejestracji, w którym znajduje się przycisk do anulowania;
  2. kontakt mailowy na/z adres: anna.donica.studio.urody@gmail.com;
  3. numer telefonu: +48 724 125 664
 5. Użytkownik zobowiązuje się do poinformowania o odwołaniu Rezerwacji na co najmniej 2 dni robocze przed terminem wykonania Usługi w celu uzyskania Zwrotu Płatności. 
 6. Zaniechanie odwołania Rezerwacji w terminie określonym w ust. 5 Regulaminu oznacza, że Płatność może nie zostać zwrócona. Nie zostanie ona również zaliczona na poczet płatności za następną wizytę.
 7. W przypadku, gdy wolą Użytkownika jest otrzymanie faktury, powinien o tym poinformować za pomocą wiadomości e-mail, niezwłocznie po dokonaniu Rezerwacji, podając jednocześnie co najmniej właściwy NIP. 
 8. Opisy Usług znajdujące się na Stronie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a są wyłącznie informacją handlową i zaproszeniem do dokonania Rezerwacji.
 9. Rezerwacji można dokonywać 24 godziny na dobę przez wszystkie dni roku, z wyłączeniem przerw technicznych w działaniu Strony.
 10. Potwierdzenie rezerwacji nastąpi w ciągu maksymalnie 1 dnia roboczego.
 11. W celu dokonania Rezerwacji Użytkownik powinien wykonać co najmniej następujące czynności:
  1. podanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail;
  2. wybranie usługi z listy;
  3. wybranie terminu: dnia i godziny wykonania Usługi;
  4. wybór rodzaju płatności;
  5. potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem;
  6. potwierdzenie chęci dokonania Rezerwacji poprzez użycie przycisku “Wyślij”.
 12. Użytkownik podczas dokonywania Rezerwacji może, ale nie musi wyrazić zgodę na kontakt marketingowy ze strony Właściciela za pośrednictwem poczty e-mail lub numeru telefonu.
 13. Po złożeniu dokonaniu Rezerwacji Użytkownik zobowiązany jest do jej opłacenia, na zasadach i w terminie określonych w § 4.
 14. Zawarcie Umowy następuje z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia Rezerwacji w formie elektronicznej, przesłanego za pośrednictwem e-maila.
 15. Umowa może zostać zawarta przez Użytkownika na rzecz osoby trzeciej, z zastrzeżeniem, że wyłącznie odpowiedzialnym za swoje zobowiązanie pozostaje Użytkownik.
 16. Właścicielowi przysługuje prawo do nie potwierdzenia zawarcia Umowy w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności lub niedostępności terminu.
 17. Niepotwierdzenie zawarcia Umowy w terminie 3 dni od dokonania Płatności lub wysłanie do Użytkownika oświadczenia o niepotwierdzeniu warunków Umowy powoduje, iż Umowę traktuje się jak niezawartą, a cała uiszczona Cena zostanie Użytkownikowi zwrócona.

§ 4. Płatności

 1. Użytkownik dokonuje Płatności za Usługę bezpośrednio na rzecz Właściciela
  1. w formie przedpłaty, tytułem opłaty rezerwacyjnej, za pośrednictwem portalu PayU
  2. w miejscu świadczenia Usługi, przed lub po jej wykonaniu. 
 2. W przypadku braku Płatności tytułem opłaty rezerwacyjnej wskazanej w ust. 1.1 powyżej lub kiedy Użytkownik nie dochowa warunków Płatności Właściciel odwoła Rezerwację, informując niezwłocznie o tym fakcie Użytkownika poprzez wiadomość e-mail.
 3. Płatność za pośrednictwemi PayU może nastąpić z wykorzystaniem następujących metod płatności:
  1. karta płatnicza,
  2. szybki przelew elektroniczny lub BLIK.
 4. Płatności są realizowane przez zewnętrznego dostawcę usług płatniczych PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, kapitał zakładowy 4.944.000 zł (opłacony w całości), NIP: 7792308495, która zapewnia bezpieczeństwo przepływu środków pieniężnych.
 5. Użytkownik nie ponosi kosztu realizacji Płatności.
 6. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać Polityki Zwrotów.

§ 5 Odwołanie Rezerwacji, czas trwania Umowy i prawo odstąpienia od Umowy

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania Rezerwacji aż do czasu realizacji Usługi w wyznaczonym terminie lub odwołania Rezerwacji.
 2. Użytkownikom będącym konsumentami, a od 1 czerwca 2020 r. także prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, zawierającym Umowę  bezpośrednio związaną z tą działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tego Użytkownika charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy,bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 7-9 poniżej oraz nadwyżki ponad najtańszy rodzaj Dostawy oferowany przez Usługodawcę. W przypadku odstąpienia od Umowy, umowa ta jest uważana za niezawartą.
 3. Odstąpienie od Umowy jest rozumiane jako odwołanie Rezerwacji. 
 4. Użytkownik może odwołać Rezerwację. Termin wynosi 14 dni od momentu dokonania Rezerwacji, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu.
 5. W sytuacji, gdy Rezerwacja następuje na termin bliższy niż 14 dni, wtedy odwołania można dokonać w takim terminie, aby do wykonania Usługi pozostały co najmniej 2 dni robocze.
 6. Właściciel zastrzega sobie prawo do wyrażenia zgody na odwołanie Rezerwacji także w późniejszym terminie niż w ust. 2 niniejszego artykułu, ale z zachowaniem takiego terminu, aby do terminu wykonania Usługi pozostały co najmniej 2 dni robocze. 
 7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Użytkownik może w dowolnej formie, tak aby zawierało dane odstępującego, oraz informacje o Rezerwacji. 
 8. Właściciel zobowiązany jest potwierdzić Użytkownikowi w odpowiedzi na podany podczas Rezerwacji adres e-mail fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 9. Użytkownik może dokonać przeniesienia Rezerwacji na inną osobę, w takim celu należy przesłać Właścicielowi zgodne pisemne oświadczenia Użytkownika oraz osoby na którą chce przenieść rezerwację.
 10. Zwrot Płatności dokonanej przez Użytkownika nastąpi niezwłocznie, zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Zwrotów.
 11. Po rozwiązaniu Umowy dane odnoszące się do Rezerwacji pozostają zapisane. Pozostałe dane zostają usunięte.

§ 6. Warunki techniczne korzystania z Strony

 1. Użytkownik ma prawo skorzystać z procedury reklamacyjnej, w ramach której może zgłosić swoje zastrzeżenia co do Usług lub Strony.
 2. Reklamację dotyczącą Usług lub Strony można złożyć w formie elektronicznej pod adresem anna.donica.studio.urody@gmail.com lub w formie pisemnej na adres Właściciela wskazany na wstępie Regulaminu. 
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń, a w miarę możliwości – także dokumentację zdjęciową. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Właściciel zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Właściciel rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest w sposób tożsamy do jej złożenia, chyba że Użytkownik zastrzegł wolę otrzymania odpowiedzi w innej formie.

§ 7. Odpowiedzialność Właściciela

 1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za świadczenie usług płatniczych przez dostawców, o których mowa w Regulaminie.
 2. Właściciel dołoży wszelkich starań, aby Strona była dostępna w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione i niezależne (siła wyższa) zakłócenia w funkcjonowaniu Strony wywołane siłą wyższą.
 3. Właściciel zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Strony w celu jego ulepszenia lub przeprowadzania konserwacji.

§ 8. Dane osobowe i polityka ochrony prywatności

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez Właściciela jako administratora danych Użytkowników, będących osobami fizycznymi, w zakresie danych podanych przy dokonywaniu Rezerwacji. Dane osobowe podane Właścicielowi są niezbędne do wykonania Umowy.
 2. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych w Strony znajdują się w Polityce Prywatności która jest integralną częścią Regulaminu.

§ 9. Zmiany w Regulaminie

 1. Właściciel może w każdym czasie wprowadzić zmiany w Regulaminie na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.
 2. Zmiana Regulaminu wymaga w każdym przypadku zakomunikowania propozycji zmiany Użytkownikowi przez uwidocznienie stosownej informacji na Stronie. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w dacie wskazanej w informacji o zmianie, pod warunkiem opublikowania zmienionego Regulaminu na Stronie.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie.
 2. W przypadku zaistnienia sporu, Właściciel i Użytkownik będą dążyli w pierwszej kolejności do rozwiązania go polubownie.

Regulamin obowiązuje od 1.05.2020 r.

Zobacz też:
Polityka Zwrotów,
Polityka Prywatności,
Polityka Plików Cookies.